ข่าวกิจกรรมโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการออกติดตามตรวจสอบพัสดุ ตามแผนการออกตรวจสอบพัสดุ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการออกติดตามตรวจสอบพัสดุ ตามแผนการออกตรวจสอบพัสดุ