กิจกรรมการอยู่ค่ายอุบาสกหน่อแก้ว

           โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมร่วมกับวัดนาพอสองและอำเภอน้ำหนาว ได้จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายอุบาสกหน่อแก้วระหว่างวันที่ 24-28 มีนาคม 2564 เพื่อให้นักเรียนได้ใกล้ชิดศาสนา และมีความเข้าใจในศาสนาที่ตนเองนับถือ สามารถนำไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันและเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแกนักเรียน