คณะกรรมการนิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 คณะกรรมการนิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน จากสหวิทยาเขตหล่มสัก คณะนิเทศได้ดำเนินการนิเทศตามประเด็นในกลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มบริหารงานงบประมาณ