โครงการบริการวิชาการ

        วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดโครงการบริการวิชาการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาชุมชนด้วยองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยมีกิจกรรมช่างเชื่อม ช่างคอมพิวเตอร์และกิจกรรมมัคคุเทศก์ทางมหาลัยได้จัดกิจกรรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับนักเรียนโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม