ประกาศนักเรียนม.1 เข้าร่วมชั้นเรียน

แจ้งประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้นักเรียนเช็ครายชื่อและสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อเข้าร่วมห้องเรียนของตนเองครับ