ข่าวกิจกรรมโรงเรียน
ผศ.ดร.ภก.ไกรสร  ชัยโรจน์กาญจนา คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม มอบทุนการศึกษา 10,000 บาท

ผศ.ดร.ภก.ไกรสร ชัยโรจน์กาญจนา คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม มอบทุนการศึกษา 10,000 บาท