ข้อมูลผู้อำนวยการ

ชื่อ-สกุล: นายสมพงษ์  ศรีขวัญแก้ว
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม
วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์  –
อีเมล์  –
มาดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่  2 กรกฎาคม พ.ศ.2564