ข้อมูลผู้อำนวยการ

ชื่อ-สกุล: นายประพันธ์  ทองสงค์
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม
วิทยฐานะ  ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์  098-2486550
อีเมล์  prapan@nnws.ac.th.com