ข้อมูลบุคลากร

ชื่อ-สกุล : นายประพันธ์  ทองสงค์
ตำแหน่ง : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพ

ชื่อ-สกุล : นายประเสริฐ  ครูหารัตนากร
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : การงานอาชีพ

ชื่อ-สกุล : นายพิษณุ  ไชยวงค์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ศิลปะ

ชื่อ-สกุล : นายวิทยา  พรมทา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อ-สกุล : นายวิชัย  แก้วมหาวงค์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : –
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาและพลศึกษา

ชื่อ-สกุล : นายกฤษณะพงษ์  ชูอินทร์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อ-สกุล : นายศุภฤกษ์  บัวเสนาะ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์

ชื่อ-สกุล : นางสาวกัญจน์ชญา  โนสุยะ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : –
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ

ชื่อ-สกุล : นางสีนวล  นันทกัป
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : –
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อ-สกุล : นางสาวลัดดาวรรณ  ไข่คำ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : –
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ

ชื่อ-สกุล : นางสาวภัทธจารินทร์  กล้าหาญ
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : –
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาต่างประเทศ

ชื่อ-สกุล : นางสาวเดือนเพ็ญ  วงค์อินตา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : –
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาไทย

ชื่อ-สกุล : นางสาวจิราภรณ์  กระจายโภชน์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : –
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ศิลปะ

ชื่อ-สกุล : นางสาวอภิรมน  เติมเจิม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : –
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อ-สกุล : นางภัทร์ชฎา  มิสกี้
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : –
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :  คณิตศาสตร์

ชื่อ-สกุล : นางสาววิภาวี  ภูมิประเทศ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : –
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อ-สกุล : นางสาวพิชามญชุ์  อินทะโชติ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : –
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :  ภาษาต่างประเทศ

ชื่อ-สกุล : นางสาวอนัญพร  ปิ่นสา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : –
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฎฐนิช  หน่อคำ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : –
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชื่อ-สกุล : นางสาวพิชากรณ์  วรสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : –
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชื่อ-สกุล : นางสาววนิดา  หงษ์เวียงจันทร์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : –
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :  ภาษาไทย

ชื่อ-สกุล : นางสาวธาริณี  หมีดง
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วิทยฐานะ : –
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อ-สกุล : นายวรัตถ์  คำภี
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ : –
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์

ชื่อ-สกุล : นางสาวอารีรัตน์  รูปบุญ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ : –
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สุขศึกษาและพลศึกษา

ชื่อ-สกุล : นายเอกพงษ์  ไชยมงคล
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ : –
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชื่อ-สกุล : นางสาวภัทสร  ขวัญเขียน
ตำแหน่ง : ครูธุรการ

ชื่อ-สกุล : นายมนตรี  กัญจนะ
ตำแหน่ง : ลูกจ้างประจำ
ประภท : เจ้าพนักงานธุรการ 4

ชื่อ-สกุล : นายทรงสมัย  คำโพธิ์
ตำแหน่ง : ลูกจ้างประจำ
ประภท : ข่างครุภัณฑ์ชั้น 3 

ชื่อ-สกุล : นายระเนตร์  คูณเหง้า
ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
ประภท : นักการ

ชื่อ-สกุล : นางจันทร์เพ็ญ  จำเริญเนาว์
ตำแหน่ง : ครูจ้างชั่วคราว
ประภท : พนักงานบริการ