ข้อมูลสารสนเทศ

ประวัติโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม

                   โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม  อำเภอน้ำหนาว  จังหวัดเพชรบูรณ์  ตั้งอยู่บนพื้นที่  175  ไร่  เป็นโรงเรียนประจำอำเภอน้ำหนาว   จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามโครงการ  1  อำเภอ  1  โรงเรียนในฝัน จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  21  มีนาคม  2524  โดยมีนายจำลอง  กิติศรี  ศึกษาธิการกิ่งอำเภอน้ำหนาว  ร่วมกับคณะข้าราชการและสภาตำบลทุกแห่งอนุมัติจัดตั้งขึ้น  เปิดทำการเรียนการสอนวันแรกเมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2528 ในครั้งแรกได้ใช้อาคารโรงฝึกงานของโรงเรียนชุมชนบ้านนาพ่อสอง เป็นสถานที่ทำการสอนต่อมากรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้  นายบัญญัติ  สืบสายอ่อน  ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมมาสอนและได้รับมอบหนังสือเรียน  อุปกรณ์การเรียนการสอนและวัสดุสำนักงานอีกจำนวนมาก  โดยมีนักเรียน  รุ่นแรกจำนวน  86  คน
ในวันที่  1  มิถุนายน พ.ศ. 2528 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้  นายสมเกียรติ  เจริญฉิม อาจารย์ 1 โรงเรียนเพชรพิทยาคม  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  พร้อมข้าราชการครูมาบรรจุจำนวน  4 คน

ในปี  พ.ศ. 2537 นายอุดม  พรหมสวัสดิ์  ได้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  จนถึงปี  พ.ศ. 2542
ในปี  พ.ศ. 2542  นายประเสริฐ  ชำนาญพันธ์  ได้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  และผู้อำนวยการ จนถึงปี  พ.ศ. 2544
ในปี  พ.ศ. 2544  นายรักษ์  มณีราช  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ในปี  พ.ศ. 2550  นายวิรัตน์  ฉัตรวิโรจน์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม มีข้าราชการครู จำนวน  18 คน มีพนักงานราชการ
        จำนวน 2 คน  ลูกจ้างประจำ จำนวน 4 คน  และนักเรียนทั้งหมด จำนวน  545 คน
ในปี  พ.ศ. 2552  นายเสรี  เปรมปรีดิ์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม   มีข้าราชการครู จำนวน  19 คน  ช่วยราชการ 1 คน 
       พนักงานราชการ จำนวน 2 คน  อัตราจ้าง 1 คน  ลูกจ้างประจำ  4 คน  และมีนักเรียนทั้งหมด  449 คน
ในปี พ.ศ. 2554 นายณัฐสิทธิ์  ชำนาญพันธ์  ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม   เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 
       มีข้าราชการครู จำนวน 24 คน พนักงานราชการ 2 คน อัตราจ้าง 2 คน ลูกจ้างประจำ 4 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน และมีนักเรียนทั้งหมด 512 คน
ในปี พ.ศ.2559 -2563 นายสุนทร  ระดมสุข  ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม   เมื่อวันที่  25 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559  ข้าราชการครู                 จำนวน 26 คน   อัตราจ้าง 5 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน  และมีนักเรียนทั้งหมด 380 คน
ในปี พ.ศ.2564 นายสมพงษ์  ศรีขวัญแก้ว ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ข้าราชการครูจำนวน 13 คน
       อัตราจ้าง 6 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน และมีนักเรียนทั้งหมด 346 คน

ปรัชญา/คติพจน์

อตฺตนา  โจทยตานํ     “จงเตือนตนด้วยตนเอง”

คำขวัญของโรงเรียน

ความรู้คู่คุณธรรม ดีงามจากจิตใจ ทันสมัยก้าวหน้า พัฒนาตนและท้องถิ่น

          อักษรย่อโรงเรียน          นน.ว.
          สีประจำโรงเรียน          แดง – ดำ มีความหมายดังต่อไปนี้
                                           สีแดง   หมายถึง  ความเสียสละ
                                           สีดำ     หมายถึง  ความสามัคคี

วิสัยทัศน์ (VISION)

      ภายในปี 2564  โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม เป็นโรงเรียนคุณภาพมีความเป็นสากลตามมาตรฐานการศึกษา ผู้เรียนมีคุณธรรม รู้ทันเทคโนโลยี มีความพอเพียง

พันธกิจ (MISSION)

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง
2. ส่งเสริมพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ
3. สร้างเสริมบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้  
4. ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
5. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ

เป้าประสงค์หลัก (GOALS)

1. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตาม หลักสูตร มีทักษะการทำงาน สามารถทำงาน ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
3. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
4. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

“ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2564

[ninja_tables id="1125"]