ITA

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม  สพม.เพชรบูรณ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม  สพม.เพชรบูรณ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อ
OIT1 โครงสร้าง
OIT2 ข้อมูลผู้บริหาร
OIT3 อำนาจหน้าที่
OIT4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
OIT5 ข้อมูลการติดต่อ
OIT6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
OIT7 ข่าวประชาสัมพันธ์
OIT8 Q&A (คำถาม/คำตอบ)
OIT9 Social Network
OIT10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
OIT11 แผนดำเนินงานประจำปี
OIT12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
OIT13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
OIT14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
OIT15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
OIT16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
OIT17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
OIT18 E-Service
OIT19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
OIT20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
OIT21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
OIT22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
OIT23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
OIT24การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
OIT25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
OIT26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
OIT27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
OIT28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
OIT29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
OIT30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
OIT31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
OIT32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
OIT33 รายงานผลตามนโยบายNo Gift Policy
OIT34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
OIT35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
OIT36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
OIT37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
OIT38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
OIT39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
OIT40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
OIT41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
OIT42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
OIT43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน