กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎกระทรวง

กฎหมาย พ.ร.บ. อื่นๆ

พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560