รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

การรายงานผลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคประจำปีงบประมาณ 2566

แบบสรุปข้อมูลการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566

e-budget 1 ต.ค.65 - 31 มี.ค.66