งานปัจฉิมนิเทศ

 วันที่ 26 มีนาคม 2564 โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยเน้นกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน พี่ และน้อง และการแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น