ITA

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม  สพม.เพชรบูรณ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อ
OIT1 โครงสร้าง
OIT2 ข้อมูลผู้บริหาร
OIT3 อำนาจหน้าที่
OIT4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
OIT5 ข้อมูลการติดต่อ
OIT6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
OIT7 ข่าวประชาสัมพันธ์
OIT8 Q&A (คำถาม/คำตอบ)
OIT9 Social Network
OIT10 แผนดำเนินงานประจำปี
OIT11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
OIT12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
OIT13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
OIT14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
OIT15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
OIT16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
OIT17 E-Service
OIT18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
OIT19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
OIT20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
OIT21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
OIT22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
OIT23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
OIT24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
OIT25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
OIT26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
OIT27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
OIT28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
OIT29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
OIT30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
OIT31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
OIT32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
OIT33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
OIT34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
OIT35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
OIT36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
OIT37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
OIT38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
OIT39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
OIT40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
OIT41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
OIT42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
OIT43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน